Post – Stiúrthóir Ealaíne Fíbín.

Is é Fíbín an compántas drámaíochta camchuairte is mó sa tír, agus cuireann sé scríbhneoireacht nua ar stáitse chomh maith le drámaí clasaiceacha i stíl uathúil, chruthaitheach, go minic in áiteanna suíomhoiriúnaithe. Tá Fíbín lonnaithe sa Taibhdhearc, amharclann Náisiúnta na Gaeilge i gcroílár chathair na Gaillimhe, go dtí Samhradh 2024. Fréamhaithe i gConamara ach lonnaithe i gcathair na Gaillimhe freisin, is comhlacht é a bhfuil sé mar aidhm aige freastal ar lucht féachana idirnáisiúnta.

 Is é ár bhFís do Fíbín sa Taibhdhearc an bhunchloch a leagan do ré órga na hamharclannaíochta sa Ghaeilge, le caighdeáin nua, infheistíocht nua, comhpháirtíochtaí nuálacha, agus leibhéil nua cruthaitheachta.

Agus muid ag iarraidh an fhís seo a chur i gcrích, tá Fíbín ag lorg duine spreagtha, fuinniúil agus thar a bheith eagraithe a bhfuil taithí aige nó aici ar léiriú drámaí (taithí 10 mbliana ar a laghad), chun ról Stiúrthóir Ealaíne “Fíbín sa Taibhdhearc “, agus níos faide anonn, a chomhlíonadh. Díreoimid, le tacaíocht ón Stiúrthóir Ealaíne, ar na nithe seo a leanas:

 • Amharclannaíocht nua, láidir
 • daoine oillte a dhéanfaidh a ndícheall ar son na cruthaitheachta sa Ghaeilge.
 • lucht féachana níos leithne le rannpháirtíocht níos mó inár gcuid oibre

Príomhthosaíochtaí an róil:

 • stíl amharclannaíochta Fíbín a fhorbairt agus a neartú
 • cur chuige úr, dinimiciúil a chur i bhfeidhm i leith amharclannaíocht a dhéanamh i nGaeilge
 • clár a chruthú ina bhfuil fís an chomhlachta ábhartha agus spreagúil do lucht féachana nua
 • maoirseacht a dhéanamh ar chuma agus ar bhranda an chomhlachta
 • foirne cruthaitheacha a chothú agus a stiúradh i ndéanamh saothair nua chun dul i gcion ar lucht féachana óg
 • dul ar camchuairt náisiúnta agus idirnáisiúnta
 • ceannaireacht a thabhairt le dea-shampla, agus foirne tionscadail a threorú ach toscaireacht a dhéanamh, tacú le daoine aonair de réir mar is gá, agus tionscadail a éascú
 • freagracht a ghlacadh as cuspóirí comhaontaithe an chomhlachta agus fás an chomhlachta a threorú
 • Comhoibrú leis an lucht bainistíochta chun clár a sheachadadh
 • Tuiscint ar na príomhbheartais atá mar bhonn faoin eagraíocht – Cosaint Leanaí, Comhionannas Inscne, Dínit ag an Obair, srl.
 • Cumas oibriú le go leor páirtithe leasmhara

Beidh an Stiúrthóir Ealaíne freagrach don POF agus do Bhord Stiúrthóirí Fíbín. Is ról é seo a fhásfaidh de réir mar a fhásann agus a fhorbraíonn Fíbín chun a mhisean a chomhlíonadh.

Scileanna riachtanacha

– Daoine a bhainistiú agus fís a thabhairt

– Caidrimh sheachtracha a bhainistiú

– Deiseanna nua a aithint agus a fheidhmiú

– Smaointeoireacht straitéiseach agus leanúnach

– Tuiscint mhaith ar an bpobal ealaíonta

– Bainistíocht Airgeadais

Táthar ag súil go mbeidh tréimhse aistrithe coicíse ag deireadh Feabhra 2023 mar dháta tosaigh don phost nua.

Conas iarratas a dhéanamh:

Seol CV, mar aon le litir chumhdaigh, ina dtabharfar cuntas gairid ar an méid a mheasann tú ba cheart a bheith i gceist le Fíbín sa Taibhdhearc sna blianta amach romhainn, go healaíonta agus go struchtúrtha (250 focal ar a mhéad ar an bpíosa fócais).

Is féidir leat an t-eolas a chur ar aghaidh chuig eolas@fibin.com

Is fostóir comhdheiseanna é Fíbín.

Job – Artistic Director – of Fíbín

Fíbín is the largest Irish language touring theatre company, staging new writing as well as classic plays in a unique, creative style, often in site-specific locations. Currently resident in An Taibhdhearc, the National Irish language theatre in the heart of Galway city, until Summer 2024.  Rooted in Connemara but also based in Galway city, it is a company that aims to branch out to an international audience.

Our Vision for Fíbín sa Taibhdhearc is to lay the foundations for a golden age of theatre in the Irish language, through new standards, new investment, innovative partnerships, and new levels of creativity.

To deliver on this vision, Fíbín is seeking a motivated, dynamic, and highly organised individual experienced in theatre production (at least 10 years’ experience), to fulfil the role of Artistic Director of “Fíbín sa Taibhdhearc”, and beyond. Our focus, with the Artistic Director’s support will be on:

 • a strong pipeline of new theatre
 • a strengthened pool of talent loyal to creative endeavour in the Irish language
 • broader audiences with a deeper engagement in our work

The key priorities of the role:

 • to develop and consolidate Fíbín’s style of visual theatre
 • to implement a fresh, dynamic approach to making theatre in the Irish language
 • to create a programme with vision for the company that is relevant and exciting to new audiences
 • to oversee the look and brand of the company
 • to nurture and lead creative teams in the making of new work to connect with young audiences
 • to tour nationally and internationally
 • to lead project teams by example, in direction, delegation, supporting individuals as required, and facilitation of projects
 • to take responsibility and accountability for agreed objectives and lead the company in its growth.
 • Work with management to deliver a programme
 • Awareness and understanding of the key policies that underpin the organisation – Child Protection, Gender equality, Dignity at Work, etc
 • An ability to work with multiple stakeholders

The AD will be reporting to the CEO and Fíbín Bord of Directors. This is a role which will grow as Fíbín expands to fulfil its mission.

Skills required

– Managing people and to deliver a vision

– Managing external relationships

– Identify and activate new opportunities

– Strategic and connected thinking

– A deep understanding of the artistic community

– Financial management

It is hoped that a handover period of two weeks at the end of Febuary 2023 will be the start date for the new position.

How to apply:

Please send your CV along with a cover letter briefly outlining what you believe the focus of Fíbín sa Taibhdhearc should be in the coming years, artistically and structurally (max 250 words for the focus piece). You can forward the information to eolas@fibin.com

Fíbín is an equal opportunity employer.